Emil Obermann, Obertürkheimer Ortsgeschichte

Emil Obermann, Obertürkheimer Ortsgeschichte, Bürgerverein Obertürkheim-Uhlbach e.V., 368 Seiten, 1991 – 26 EUR, Zu beziehen im Bezirksrathaus Obertürkheim, 1.OG Zimmerr 11
B07VHZSQWQ
Stadtbezirk: Obertürkheim